Postupy a kroky při exekučním řízením

29.07.2013 07:30

 

Rady, postupy a kroky pro povinného při exekučním řízením ( v bytě nebo domě povinného )

Co dělat když u vás na dveře zaklepe soudní exekutor - vykonavatel?


1.    ověřte si totožnosti exekutorského vykonavatele -  dle zákona to mají povinné ( průkaz vč. razítka soudního exekutora, státní znak a foto. )


2.    také ověření zda Usnesení o nařízení exekuce povinného nabylo právní moci


3.    můžete zavolat linku 158 a přivolat orgán státní správy ( důvodem svědectví nezávislého třetí orgánu popř. orgánu,který na místě sepíše protokol o probíhání exekuce – zabavování movitého majetku )


4.    exekutor je orgán státní správy a proto by se měl řídit v mezích zákona (Exekuční řád ) a každý úkon musí řádně zaprotokolovat do protokolu


5.     jednejte jen s jedním představitelem Exekutorského úřadu, když jich bude více s tendencí mluvit jeden přes druhého


6.    předložte exekutorovi nebo jejímu zástupci veškeré listiny a poklady s nabitím o vlastnictví dané věci ( čestné prohlášení, soupisy majetku,který se v bytě nachází a patří třetím osobám apod.).Trvejte na tom,aby každý z těchto podkladů exekutor řádně zapsal a poznačil do protokolu případně pak. do soupisu k protokolu zabavovaného movitého majetku povinného


7.    protokol musí být čitelně zapsán,nejlépe hůlkovým tiskacím písmem musí obsahovat,kdo je přítomen,jak byla jeho totožnost ověřena i totožnost dalších přítomných osob a jsou-li veškeré poklady a listiny,které byly exekutorovi předloženy, řádně zaprotokolovány,pak všechny zúčastněné strany musejí tento protokol řádně přečíst,napsat četl a souhlasí a vše potvrdit svým podpisem jako souhlas v dané věci, také by měl obsahovat prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům


8.    EXEKUTOR postupuje dle přiměřeného ustanovení občanského soudního řádu § 48,59, Exekučního řádu § 66,35, §338 odst.2 OSŘ


9.    exekutorský vykonavatel i exekutor se musí řídit Exekučním řádem a pokud by exekuce spíše připomínala ( vyplenění a vyčištěný dobývaného území,je na místě si stěžovat,třeba podáním trestního stíhaní ( Exekutorská komora.,PČR.,Ombudsman-veřejný ochrance práv )


10.    pokud možno celou tuto akci si řádně zaznamenejte ( diktafonem,kamerou,mobilním telefonem )


11.    poté je potřeba ihned  kontaktovat exekutora o zabavení movitého majetku třetích osob a pak k soudu ( vylučovací žalobu podle §267-proti zabavení majetku třetích osob a  nechat překontrolovat právníkem – proti oprávněnému nikoliv proti exekutorovi – poplatek 1000,- )


12.    protokol by měl taktéž obsahovat prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům,obsah úkonu,
údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,podpisy účastníků nebo jejich zástupců, svědků, důvěrníků a tlumočníků,
otisk úředního razítka exekutora a jeho podpis

 

Nenašli jste na našich stránkách dostatek informací ohledně exekuce a oddlužování ? Použijte následující odkaz EXEKUCE - ODDLUŽENÍ