Otázky a odpovědi

Co dělat když dostanete usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz, výzvu exekutora ?

 

Tady pro Vás stále připravujeme a aktualizujeme nejčastější otázky týkající se finančních problémů

 

1. Bezodkladně kontaktujte exekutorský úřad na uvedených tel. číslech

2. Při kontaktu uveďte své jméno a spisovou značku věci. /Spisová značka je umístěna na každém rozhodnutí exekutora v pravém horním rohu a má tvar např. 038EX 12345/02, číslo před lomítkem označuje, který vykonavatel vyřizuje Vaši věc. Až na výjimky mají spisy přiděleny vykonavatelé takto: lichá čísla nebo sudá čísla. Zjístěte si alespoň telefonicky,ať o Vás alespoň vědí, protože hrát si na tzv. " mrtvého brouka "se v tomto případě rozhodně nevyplací.

3. Sjednejte si s příslušným vykonavatelem schůzku, navrhněte způsob vyřešení dluhu. Sdělte vykonavateli tel. kontakt a adresu na které jste k zastižení.

4. Pokud se zdržujete jinde, než máte zapsáno trvalé bydliště, zažádejte o zasílání pošty na Vaši skutečnou adresu (je třeba požádat písemně). Zabráníte tak nepříjemnému překvapení, plynoucího z toho, že písemnosti budou doručovány náhradním způsobem.

5. Domníváte-li se, že pohledávka je na Vás vymáhána neoprávněně, je ve vašem vlastním zájmu, abyste krom podání opravných prostředků k soudu, také informovali exekutorský úřad.

6. Nemůžete-li se dostavit k jednání, nebo dostát přislíbené splátce, vždy a za každých okolností se včas omluvte.


Pamatujte, že jen Váš aktivní a seriozní přístup Vám může pomoci ušetřit na dalších nákladech s řízením spojených.


Práva a povinnosti povinného:

1. Máte právo být poučeni o svých právech a povinnostech. Kdykoliv něčemu nerozumíte, ptejte se.

2. V závěru každého písemného vyhotovení rozhodnutí je poučení o opravném prostředku (odvolání, námitky atd.), nebo poučení, že opravný prostředek není přípustný. Řádně doporučujeme si přečíst.

3. Máte právo, aby se Vám exekutor, nebo pracovník exekutora prokázal před provedením úkonu služebním průkazem.

4. Máte právo zaplatit vymáhanou pohledávku /na účet exekutora/, nebo splnit uloženou povinnost, kdykoliv během řízení. (Můžete tak výrazným způsobem ušetřit na nákladech exekuce.)

5. Po doručení usnesení o nařízení exekuce nesmíte nakládat se svým majetkem, vyjma běžné obchodní činnosti a uspokojování základních životních potřeb. Veškeré Vaše úkony učiněné navzdory tomuto zákazu jsou ze zákona neplatné. Stejně tak máte zakázáno nakládat s majetkem postiženým exekučním příkazem.

6. Kvůli naplnění účelu exekučního řízení se nesmíte před zahájením úkonů o probíhající exekuci dozvědět, exekutor Vás tedy předem nemůže informovat, že hodlá provést soupis a zajištění Vašich věcí.

7. Při soupisu věcí nesmíte bránit pořízení dokumentace a pojetí věci do soupisu. Se sepsanými věcmi nesmíte nakládat.

8. Pokud se domníváte, že věc neměla být do soupisu pojata můžete se bránit návrhem na zastavení exekuce ohledně prodeje této věci, nebo návrhem na její vyloučení z exekuce.

9. Rychlejším řešením šetřícím čas i nervy všech účastníků je návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu movitých věcí, který můžete podat k exekutorovi (návrh není zpoplatněn) a odůvodnit, proč určitá movitá věc má být ze soupisu vyškrtnuta. O návrhu rozhodne exekutor s přihlédnutím k vyjádření oprávněného (věřitele).

10. Hotovost, kterou Vám vykonavatel musí ponechat je 1000,-Kč.

11. Jste povinni dostavit se na předvolání k prohlášení o svém majetku, předložit listiny, umožnit soupis a odebrání věcí a plnit další pokyny uložené Vám exekutorem. Budete-li bránit provedení úkonu v exekučním řízení, vyhýbat se splnění uložené povinnosti, nebo jinak mařit exekuční řízení, může Vám být uložena pořádková pokuta až do výše 50.000,-Kč a v případě většího provinění nebo škody se můžete dopustit trestného činu „maření výkonu úředního rozhodnutí“.

zdroj: Exekutorský úřad v Č.R.                                          

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Co vše může a nemůže exekutor podniknout vůči povinnému?

 

Exekutor je při výkonu exekuční činnosti vázán jen platnými právními předpisy a rozhodnutími soudu v exekučním řízení a o způsobu provedení exekuce rozhoduje sám.

 

Měl by postupovat tak, aby co nejefektivnějším způsobem vymohl splnění závazku a přitom by měl přiměřeně brát ohled na zájmy povinného. Znamená to například, že pokud exekutor zajistí na bankovním účtu povinného finanční prostředky ve výši dostatečné pro úhradu dluhu i nákladů exekuce, už by neměl postihovat další majetek, např. zabavovat movité věci. Pokud jsou mu při zabavování majetku předloženy nezvratné důkazy o tom, že se jedná o majetek třetích osob, měl by to přinejmenším vzít v úvahu atd.


Exekutor i jeho zaměstnanci by se měli při výkonu exekuční činnosti chovat slušně. Pokud by jejich činnost spíše než úřední výkon rozhodnutí připomínala plenění dobytého území (což mimochodem i v době války zakazují mezinárodní konvence), je na místě si stěžovat. Stížnost je možno směrovat na exekutorskou komoru pří.podat i trestní oznámení.


Nastane-li taková nepříjemná situace, lze jako první krok doporučit obrátit se s žádostí o vydání exekucí postiženého majetku přímo na osobu, která návrh na exekuci podala (tedy na tzv. oprávněného). Pokud oprávněný žádosti nevyhoví, nezbývá než se obrátit na soud. Za tímto účelem musí tazatel podat k soudu, u něhož je exekuce prováděna, tzv. vylučovací žalobu. Smyslem vylučovací žaloby je obecně poskytnout ochranu osobám, jejichž majetek byl soudním exekutorem či vykonavatelem v domnění, že se jedná o majetek povinného, sepsán a zpravidla i zajištěn. Jde vlastně o návrh na vyloučení majetku sepsaného exekutorem z prováděné exekuce. Cílem vylučovací žaloby je tak vrácení majetku postiženého exekucí osobě, která žalobu podala, namísto toho, aby došlo k jeho zpeněžení (prodání) v rámci exekuce.


Vylučovací žalobu je oprávněn podat skutečný vlastník (spoluvlastník) majetku postiženého exekucí. To platí též za předpokladu, že vlastník dal exekutorem sepsanou věc do nájmu. I v takovém případě musí vylučovací žalobu podat její vlastník; podá-li ji namísto vlastníka nájemce, soud žalobu zamítne.


Vylučovací žalobu musí tazatel jako vlastník majetku postiženého exekucí podat proti oprávněnému, tedy osobě, která podala návrh na nařízení exekuce. Vylučovací žaloba se tak v žádném případě nepodává proti samotnému exekutorovi. Za podání žaloby musí tazatel zaplatit soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.


V žalobě je předně nutné určitě a srozumitelně uvést, jaký majetek (zpravidla jaké movité věci) má být z exekuce vyloučen, jakož i jakého exekučního řízení se žaloba týká. Tazatel musí zároveň soudu předložit takové důkazy, které soud přesvědčí o tom, že sepsaný majetek skutečně patří žalobci.

Těmito důkazy jsou nejčastěji účtenky prokazující koupi sepsaných věcí, záruční listy či svědecké výpovědi (např. výpověď sousedů).


S podáním vylučovací žaloby nesmí tazatel dlouho otálet. Platí sice, že do pravomocného skončení soudního sporu nesmí být v žalobě uvedený majetek prodán či jinak v exekuci zpeněžen. Na druhou stranu jakmile již jednou k jeho zpeněžení (prodeji) dojde, nelze vylučovací žalobu podat. Namísto toho vzniká tazateli právo domáhat se po oprávněném vydání výtěžku zpeněžení tohoto majetku.


Vylučovací žalobou se zahájí nové soudní řízení, odlišné od řízení exekučního. To ovšem neznamená, že nemůže mít na samotné exekuční řízení dopad. Po podání vylučovací žaloby lze tazateli doporučit obrátit se na soud, u něhož exekuce probíhá, ještě jednou, a to s žádostí o odložení exekuce ohledně majetku, jehož se vyloučení týká. Vyhoví-li soud tomuto návrhu, odloží provádění exekuce ohledně předmětného majetku do pravomocného skončení řízení o vylučovací žalobě.


Bude-li tazatel v soudním řízení zahájeném vylučovací žalobou nakonec úspěšný, soud ohledně majetku sepsaného exekutorem exekuci zastaví. Zároveň uloží soud v rozsudku oprávněnému povinnost nahradit tazateli náklady soudního řízení (tj. včetně částky zaplacené tazatelem na soudním poplatku).Činnost exekutora upravují zejména těmito právními předpisy a zákony :
 
Zákony:
 
120/2001 Sb.,
o exekutorech a exekuční činnosti (exekuční úřad) a změně dalších zákonů, v platném a účinném znění.
 
119/2001 Sb.,
kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, v platném a účinném znění.
 
99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném a účinném znění.
 
279/2003 Sb.,
o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění.


 
 Vyhlášky:
 
330/2001 Sb.,
o odměně a náhradách soudního exekutora a o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, v platném a účinném znění.
 
331/2001 Sb.,
o centrální evidenci exekucí, v platném a účinném znění.
 
418/2001 Sb.,
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, v platném a účinném znění.
 
196/2001 Sb.,
o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, v platném a účinném znění.
 
177/1996 Sb.,
o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování služeb, v platném a účinném znění.
 
37/1992 Sb.,
o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, v platném a účinném znění.
 

zdroj: Měšec.cz

Neoprávněná exekuce nebo-li jak se bránit při návštěvě exekutora u Vás doma ?

                               

JAK SE TEDA BRÁNIT PŘED EXEKUTOREM !!!


 

Vzhledem k tomu, že se neustále znovu a znovu vyskytují případy, kdy exekutor neoprávněně vstoupí do bytu a odveze z něho věci lidí, kteří nikomu nic nedluží, a že ve sdělovacích prostředcích jsou občanům podávány nesprávné rady, uvádíme šest základních rad, jak se má chovat občan, který nedluží  ve chvíli, kdy se ocitne v zájmu exekutora.

 

ŠESTERO PRAVIDEL, RAD A TIPŮ


 

1. Mějte přehled o všech cenných věcech ve své domácnosti, abyste hned zjistili, které vaše věci exekutoři odvezli. Podle § 95, odst. 2, exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb.), nejste oprávněni nahlížet do spisů, takže nemáte nárok na soupis zabavených věcí. Nevyhazujte paragony, kupní nebo darovací smlouvy, usnesení o vypořádání dědictví, o vypořádání společného jmění manželů, apod., protože jimi pak budete prokazovat své vlastnické právo k zabaveným věcem.

2. Pokud vás vyzve exekutor, abyste jej vpustili do vašeho bytu, aby jej mohl prohlédnout, zda v něm váš známý či příbuzný, který vás navštěvuje, má své věci, požádejte jej, aby vám ukázal soudní rozhodnutí o nařízení exekuce a exekuční příkaz na tohoto vašeho známého či příbuzného. Ukáže-li vám je, zavolejte 158, aby prohlídce asistovala hlídka Policie ČR, a až pak jej do bytu vpusťte. Nebude-li moci policie, stačí i soused či přátelé. Exekutorovi ukažte (ale nedávejte do ruky!) doklady od vašich věcí. Odmítnete-li exekutorovi byt ukázat, smí do něho vstoupit násilím (§ 325b, odst. 2, obč. soudního řádu).

3. Pokud vás exekutor k prohlídce bytu nevyzval, ale vy najdete svůj byt poloprázdný, ihned zavolejte 158 a ohlaste vyloupení bytu. Již na začátku šetření zcela jistě vyjde najevo skutečnost, že se nejedná o loupež, ale o exekuční úkon. První protokol, ve kterém bude napsáno, že nejde o loupež, ale o exekuci, a bude v něm uveden exekuční úřad, případně jméno exekutora, si od policejního vyšetřovatele vyžádejte. Máte na něho jako poškozený nárok a máte v ruce důkaz o tom, kdo má vaše věci.

4.Sepište všechny věci, o které jste přišli, navštivte exekutora, předložte mu kopie dokladů od nich a vyzvěte jej, aby vám vaše věci vrátil. Odmítne-li, ihned na něho podejte u vašeho okresního soudu žalobu "o vydání věcí". Žalobu odůvodněte jednoduše tím, že nikomu nic nedlužíte, exekuce provedená proti vám je v rozporu s § 36, odst. 3, exekučního řádu, vaše věci vám tak byly odebrány neprávem a podle § 126, odst. 1, občanského soudního řádu proto žádáte soud, aby exekutora zavázal vám je vrátit. V žalobním návrhu všechny věci vyjmenujte, k žalobě přiložte kopie dokladů od nich a policejní protokol s jménem exekutora, který vám věci odvezl. Kopii žaloby pošlete doporučeně exekutorovi, aby věděl, že zabavené věci jsou vaše a později nemohl tvrdit, že je vydražil v dobré víře, že patřily dlužníkovi.

5. Tvrdil-li vám exekutor, že musíte podat tzv. vylučovací žalobu podle § 267, odst. 1, občanského soudního řádu,  poučil vás nesprávně. Vylučovací žalobu může podat jen dlužník, jeho manžel a osoby, které jsou s dlužníkem spoluvlastníky zabavené věci. Nikdo jiný. Vyloučit lze jen ty věci, které nepodléhají výkonu rozhodnutí (§ 321 a 322 o.s.ř.).

6. Na exekutora, který do vašeho bytu vstoupil, aniž by vás předtím k jeho prohlídce vyzval, můžete podat trestní oznámení pro porušení domovní svobody (§ 238, odst. 2, trestního zákona) a stížnost Exekutorské komoře ČR. Vznikla-li vám škoda (cestovné, poškození věci, ušlá mzda za neplacené pracovní volno, ale i psychické utrpení z omezení v běžném životě - v poloprázdném bytě - a z nejistoty o osudu vašich věcí), můžete u vašeho okresního soudu podat žalobu na Ministerstvo spravedlnosti ČR o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb.
 

Bojíte se dluhů nezvedeného dítěte? Přepište mu bydliště na radnici.

Bojíte se dluhů nezvedeného dítěte? Přepište mu bydliště na radnici

Strach z exekuce. To je nejčastější důvod přehlášení trvalého pobytu bývalého partnera nebo zletilého dítěte na obecní úřad. Nejprve však musíte nepohodlného člověka z bytu vystěhovat.

"S naším synem jsme vždy měli problémy. Když byl nezletilý, občas pobýval v diagnostickém ústavu, kradl nám peníze, a dokonce prodal i naši televizi. Nedávno dosáhl plnoletosti a odstěhoval se. Trvalý pobyt má však stále hlášený u nás v bytě. Máme obavy, že dluhy, které má, přijdou exekutoři vymáhat k nám," píše čtenářka.

Obavy čtenářky jsou oprávněné. Pokud váš potomek bude mít dluhy a trvalé bydliště pořád u vás v bytě či domě, exekutoři přijdou k vám. Exekutor zabaví movité věci bez ohledu na to, komu patří. Situaci lze řešit až následně vymáháním věcí soudní cestou.

Nejlepší a nejméně konfliktní cestou je požádat syna nebo dceru, aby si přehlásili trvalé bydliště. Jestliže tak neučiní, můžete o zrušení jejich trvalého pobytu požádat a přehlásit je na obecní úřad.

Tyto záležitosti vyřizuje oddělení evidence obyvatel. Žádost musí být písemná. Dokládat byste měli váš právní vztah k bytu nebo domu. K tomu postačí výpis z katastru nemovitostí či nájemní smlouva.

Dalším krokem je písemné prohlášení, že odvoláváte souhlas s tím, aby u vás dítě bydlelo. Abyste mohli potomka z bytu odhlásit, musíte dokázat, že u vás v domě či bytě již nebydlí. K tomu dobře poslouží čestné prohlášení vás, vašich sousedů nebo dítěte, kterého se změna trvalého bydliště týká.

Pokud obecnímu úřadu předložené dokumenty nestačí, může je buď vrátit, nebo celý případ předat soudu. Tím se z celé kauzy stává standardní žaloba na vyklizení.


Slovo odborníka

"S otázkami kolem odhlášení trvalého pobytu ‚problémového‘ rodinného příslušníka, bývalého druha a podobně se setkáváme v praxi poradny poměrně často. V lepších případech lidé začínají tento problém řešit v okamžiku, kdy jim na jejich adresu začne chodit podezřelá pošta (nikdo nedostane rád obálku s několikacentimetrovým nápisem ‚dlužíte‘, ‚neplatíte své dluhy‘, ‚hrozí vám exekuce‘ a podobně) v horších případech po první návštěvě exekutora."

Ondřej Načeradský, vedoucí občanské poradny Jižní Město.
Partnera ze svého bytu dostanete těžko


Vystěhování partnera, který si k vám nahlásil trvalý pobyt, je už složitější. Vy jste totiž dali souhlas k tomu, aby se do vašeho bytu nastěhoval. Když po nějaké době nechcete ve vztahu pokračovat a přítel nebo přítelkyně se nechce vystěhovat, musí přijít na řadu oficiální výzva k vystěhování. Aby byla výzva prokazatelná, je lepší zaslat buď doporučený dopis, anebo dopis s dodejkou do vlastních rukou.

V písemnosti musíte uvést, že oprávněnou osobou k bytu (vlastníkem, nájemcem) jste vy a partner v místě bydlí jen na základě vašeho souhlasu. Nezapomeňte dát dotyčnému termín, dokdy se má vystěhovat. Většinou se doporučuje 14 dní od obdržení písemné výzvy k vystěhování.

Pokud ani oficiální dopis nezafunguje, je dobré podat žalobu na vyklizení. V případě nesplnění soudního rozhodnutí lze člověka vystěhovat přes exekutora či soudního vykonavatele i násilím.

Pokud s vámi partner v bytě už nebydlí, ale stále má u vás přihlášený trvalý pobyt, můžete ho rovněž přehlásit na obecní úřad. Zase však potřebujete důkazy, že dotyčný nemá právo byt či dům užívat a ani v něm nebydlí. Obě podmínky musí být splněny zároveň.


Zdroj: idnes.cz

Máte již nemovitost v exekuci?

Našim klientům nabízíme možnost okamžitého vyplacení exekuce nebo závazku váznoucí na jejich nemovitostech (družstevním bytu) a následné refinancování krátkodobou nebankovní půjčkou či nebankovním úvěrem zajištěným zástavou nemovitostí dle požadavku a potřeb klienta.

Vyplatíme Vaše exekuce, a to i v případě, že jsou již na Vašem listě vlastnictví! Bez dokládání příjmů! Nenahlížíme do žádných registrů!


Máte nemovitost v exekuci a je na ní vyhlášena dražba?

Váš problém vyřešíme tím, že operativně Vaši pohledávku před dražbou vyplatíme a tím zabráníme vydražení nemovitosti a Vašemu následnému vystěhování z domova.
Výhody oproti bankovním ústavům

    - nenahlížíme do bankovního registru
    - nemusíte dokládat váš příjem
    - nepožadujeme doložení bezdlužnosti
    - neplatíte předem odhad nemovitosti

Upozorňujeme, že je vždy nutná osobní konzultace a analýza současné situace klienta, neboť každý případ je individuální, každý klient má jiný problém a tím i jinou obtížnost řešení

Nečekejte, až Vás exekutor připraví o střechu nad hlavou! Včasné řešení exekuce Vám ušetří velké množství finančních prostředků, které byste vynaložili např. na odměnu exekutora. V případě, že máte zájem o oddlužení, kontaktujte nás na tel.číslech (+420) 723 766 767 nebo nám napište na pujckajinak@email.cz. Obchodní zástupce si s Vámi sjedná bezplatnou schůzku.


 Doklady nutné k vyřízení:

    - výpis z katastru nemovitostí
    - katastrální mapa
    - nabývací titul (kupní smlouva, usnesení soudu apod.)
    - fotografie nemovitosti, interiéru a exteriéru
    - zástavní smlouva, smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva, případně další smlouvy týkající se nemovitosti

    - platební rozkaz, rozsudek, usnesení o nařízení exekuce, exekuční příkaz, dražební vyhláška apod.
    - celkové vyčíslení dluhu
    - soupis ostatních závazků (např. vůči bankám, fyzickým osobám, státu apod.)

Co to znamená "osobní bankrot" ?

Pojem “osobní bankrot“ se v naší společnosti používá poměrně často, je to však jen lidový název pro oddlužení. Oddlužení je jeden ze způsobů řešení úpadku, který je určen pro nepodnikatele. Více informací  k oddlužení naleznete na tomto webu.

Vzal jsem si několik půjček na domácí spotřebiče, dovolenou a mám také úvěr v bance. Promeškal jsem už placení několika měsíčních splátek, nezbyly mi na ně z výplaty žádné peníze. Jak se můžu oddlužit?


Tato situace se nazývá platební neschopností, neboť máte více věřitelů, Vaše peněžité závazky jsou déle jak 30 dnů po lhůtě splatnosti, nejste schopen tyto závazky plnit a jste tedy v úpadku. Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka - nepodnikatele oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %.

 

 - pro více informací : EXEKUCE - ODDLUŽENÍ

 

Můj zaměstnavatel je v insolvenci a dluží mi výplatu, jak mám postupovat?

Máte v zásadě dvě možnosti, a to uplatnit svou pohledávku (dlužnou výplatu) v insolvenčním řízení, nebo zvolit postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele.

Pokud budete svou pohledávku uplatňovat v rámci insolvenčního řízení, veškeré informace týkající se insolvenčního řízení můžete zjistit v  insolvenčním rejstříku , kde lze také sledovat průběh celého řízení. Svou pohledávku musíte uplatnit vůči insolvenčnímu správci, který byl pro řízení ustanoven insolvenčním soudem. Stačí insolvenčního správce na danou pohledávku upozornit a sdělit mu její výši, můžete ale pro jistotu přihlásit svou pohledávku klasický způsobem pomocí přihlášky pohledávky Výhodou přihlášky pohledávky je to, že se velmi snadno dokazuje uplatnění pohledávky, neboť přihláška je součástí spisu. Dobrou zprávou pro vás je, že pohledávky z pracovněprávních vztahů se uspokojují zásadně v plné výši.

Druhou možností v této situaci je postup podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Podle tohoto zákona je možné uplatnit u úřadu práce v místě sídla zaměstnavatele nárok na vyplacení mzdy, kterou nevyplatil zaměstnavatel. Pro další informace kontaktujte místně příslušný úřad práce.

Soud mi povolil oddlužení, řádně teď plním splátkový kalendář a snažím se žít bez dluhů a očistit svoje jméno. Každý ale může v insolvenčním rejstříku vidět, že jsem dlužil hodně peněz. Co s tím můžu dělat?

Musíte počkat. Teprve až uplyne 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo skončeno insolvenční řízení, vyškrtne insolvenční soud dlužníka ze seznamu dlužníků a údaje o něm v insolvenčním rejstříku znepřístupní.

Bylo mi řečeno, že se mám s otázkou obrátit na insolvenčního správce ustanoveného pro řízení. Jak zjistím jeho jméno a kontakt na něj?

 

Veškeré informace o konkrétním insolvenčním řízení, tedy i jméno insolvenčního správce, naleznete online v  insolvenčním rejstříku. Další informace o insolvenčním správci můžete podle jména vyhledat v  seznamu insolvenčních správců, který je též součástí insolvenčního rejstříku.

Záznamy: 1 - 10 ze 13
1 | 2 >>