Poradna při exekuci a exekuční pojmy

Exekuce fyzické osoby

Exekuce je poslední nástroj v rukou věřitele (oprávněného), jak po dlužníkovi (povinném) získat zpět vložené peněžní prostředky. Pokud dlužník žádným způsobem nereaguje na věřitelovi výzvy a urgence k zaplacení dluhu, může věřitel podat tzv. Návrh na nařízení exekuce.


Kde se podává návrh na řízení?

Návrh na nařízení exekuce je věřitelem (oprávněným) podáván u okresního či obvodního soudu, kde má dlužník(povinný) bydliště nebo přímo u exekutora, kterého si zvolil ze seznamu exekutorů. Pokud si věřitel zvolí provedení exekuce soudním exekutorem, získává tu výhodu, že v Návrhu na nařízení exekuce nemusí určovat způsob, jakým má být exekuce provedena. Tento způsob volí exekutor na základě provedených zjištění o majetku povinného. Soud nařídí exekuci do 15 dnů ode dne doručení návrhu.


Před vykonáním exekuce

Soudní exekutor musí v prvé řadě zjistit osobní poměry povinného a majetek dlužníka. Po zjištění konkrétního postižitelného majetku tento majetek postihne exekučním příkazem. Dlužník má po obdržení usnesení o nařízení exekuce zákaz jakkoliv se svým majetkem nakládat a jakékoliv dispozice s majetkem (prodej, darování apod.) jsou neúčinné. V případě neoprávněného nakládání s majetkem může být za tento čin trestně stíhán.

 

Průběh a realizace exekuce

Realizace exekuce – dražba movitého a nemovitého majetku

Pokud dlužník (povinný) svůj dluh nevyrovná, následuje dražba, jejíž výnos se použije na úhradu vymáhané pohledávky a náklady exekuce. Ceny v těchto dražbách jsou obvykle stanoveny na v 2/3 skutečné hodnoty v případě nemovitostí a na 1/3 hodnoty v případě ostatních věcí.

POZOR:Výnosy těchto dražeb ve většině případů pokryjí jen zabavení, odvoz a odměnu exekutora za tento úkon. Samotný dluh dlužníka (povinného) se většinou nesníží.


Realizace exekuce – srážkou ze mzdy

Srážky ze mzdy jsou prováděni z čisté mzdy, po odečtení sociálního a zdravotního pojištění a po odečtení zálohy na daň. Pokud jste tedy zaměstnán a exekuce je řešena srážkou ze mzdy, musí Vám, co by dlužníkovi, zůstat minimálně 4.620 korun pro Vaši osobu a na každou další vyživovanou osobu 1.155 korun.


Jak funguje exekuce. Co je vlastně „exekuce“?

Pokud se řekne „exekuce“, každý si jistě vybaví slova jako: zabavení majetku, dražba, obstavení účtu, prodej majetku apod. Co vlastně ale slovo, dle právního vyjádření znamená?

Samotným slovem „exekuce“ rozumíme nucený výkon soudního či jiného rozhodnutí, tzv. exekučního titulu (např. vykonavatelná rozhodnutí soudu aj.). Exekuce je prováděna na základě exekučního příkazu.


Hlavní účely exekuce

Hlavním účelem exekuce je samozřejmě zajistit rychlou a účinnou ochranu věřitelových práv, které mu byly vůči dlužníkovi přiznány vykonatelným rozhodnutí soudu anebo jiným exekučním titulem. Exekutor se v rámci exekučního řízení nezabývá tím, zda nárok věřitele je vskutku oprávněný či nikoliv. Touto otázkou se zabývá soud či jiný orgán v nalézacím řízení.


Jak se zahajuje exekuční řízení ?

Exekuce – exekuční řízení se vždy zahajuje na návrh věřitele (oprávněného). Pro to, aby exekuční řízení mohlo být vůbec zahájeno a mohla být provedena exekuce, musí věřitel (oprávněný) disponovat tzv. exekučním titulem. Návrh na zahájení exekučního řízení se podává buď přímo exekutorovi anebo přímo exekučnímu soudu.

Sepsáním návrhu na zahájení exekučního řízení je možné pověřit Vámi zvoleného exekutora anebo si jej věřitel (oprávněný) sepíše sám. Společně s exekučním titulem, který má být vykonán, jej pak předá exekutorovi anebo doručí na exekuční soud. Návrh na zahájení exekučního řízení musí splňovat určitá pravidla.


Provedení exekuce

Exekuci je možné provést pouze těmi způsoby, které umožňuje exekuční řád. Podstatnou roli při rozhodování, jakým způsobem bude exekuce provedena, je především to, zda se jedná o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění.


Exekuce na peněžitá plnění

Exekuci na peněžitá plnění je možné provést jedním, více nebo všemi níže uvedenými způsoby:

    - srážkami ze mzdy a jiných příjmů
    - přikázáním pohledávky, ať již běžné nebo pohledávky z účtu u peněžního ústavu (obstavení účtu)
    - postižením jiných majetkových práv (například práv duševního vlastnictví, licencí podílů v obchodních společnostech apod.)
    - prodejem movitých věcí povinného
    - prodejem nemovitostí a prodejem podnikuExekuce na nepeněžitá plnění

To, jakým způsobem bude vypořádána exekuce na nepeněžitá plnění, tj. jiná než zaplacení peněžité částky, se řídí povahou uložené povinnosti. Takovou exekuci lze provést např.:

    - vyklizením, odebráním věci
    - rozdělením společné věci
    - provedením prací a výkonů

Je v plné pravomoci exekutora, aby zvolil nejvhodnější způsob, jakým bude exekuce provedena. Opět je možné zvolit pouze jednu, více nebo všechny způsoby provedení exekuce a to buď najednou anebo i postupně.


Prodej věcí z exekuce

Zabavené věci jsou prodávány v dražbě za vyvolávací 1/3 hodnotu u věcí movitých a za 2/3 u nemovitostí. Místo konání a datum, včetně seznamu prodávaných věcí, naleznete buď na informační desce úřadu, v hromadných sdělovacích prostředcích anebo na příslušných internetových serverech.


Ukončení exekuce

Ukončení exekuce může mít několik podob, v závislosti na způsobu vykonávání.
 

   - vymožením celkové dlužné částky, ať již prodejem zabavených věcí nebo provedením srážkami ze mzdy. Exekutor je v případě provádění srážek ze mzdy, o této skutečnosti povinen vyrozumět zaměstnavatele dlužníka.
    - odblokováním exekučního příkazu samotným exekutorem – toto řešení bývá nejčastěji v případech, kdy se exekutor domluví s dlužníkem (povinným) na adekvátních splátkách a není tedy nutné, aby zároveň docházelo ke strhávání další peněžité částky z účtu dlužníka.
    - zastavením exekuce ze strany věřitele

Váš závazek však může také exekutor vyhodnotit jako nedobytný. Exekuci v tomto případě svým usnesením ukončí a podá o tom zprávu věřiteli.


Na co se exekuce nevztahuje

Dostali jste se již do situace, kdy na Vás a Váš majetek byla vydána exekuce? Nebo Vám naopak exekuce hrozí? Potom je důležité vědět, co vše můžete v případě exekuce ztratit a naopak na co exekutor nemá při svém výkonu právo.

Pro zaměstnané:

Pokud jste zaměstnán(a) a exekuce byla řešena tzv. srážkou ze mzdy, musí Vám, co by dlužníkovi, zůstat alespoň 4 620 Kč pro Vaši osobu (tzv. nezabavitelná část mzdy) a na každou další vyživovanou osobu 1 155 .POZOR:

Nezabavitelná část mzdy se nevztahuje na prostředky, které se nacházejí na Vašem běžném účtu, který je veden na Vaše jméno. Pokud nechcete přijít o zbytek výplaty, domluvte se zaměstnavatelem na hotovostním vyplácení peněz či zasílání výplaty složenkou.

  
Pro nezaměstnané:

Pokud jste nezaměstnán(a)a pobíráte jakékoliv příspěvky, podporu a dávky, pak se na ně exekuce nevztahuje.

 

Exekutor Vám nemůže zabavit:

    - dávky sociální péče
    - dávky pomoci v hmotné nouzi
    - příspěvek na bydlení
    - některé jednorázové dávky státní sociální podpory určené zejména těžce zdravotně postiženým lidem, např. jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na zakoupení, opravu a úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla či příspěvek na individuální dopravu

 
Exekutor nemůže nikdy zabavit !

    - běžné oděvní součásti
    - obvyklé vybavení domácnosti (záleží na soudu, co určí jako „obvyklé vybavení domácnosti“ a zda je tato věc je nezbytně potřebná pro dlužníka a členy domácnosti a slouží k uspokojení základních potřeb)
    - zdravotní potřeby a další předměty, které dlužník potřebuje kvůli své nemoci či zdravotnímu postižení
    - snubní prsten a věci osobního charakteru (např. medaile, hodinky s věnováním apod.)
    - hotovost do 1000

   
Hmotný a nehmotný majetek

    - Veškerý hmotný a nehmotný majetek, na němž vázne zástavní právo (např. v případě hypotéčního či jiného úvěru, kdy je majetek zastaven ve prospěch banky či jiné finanční instituce)

 

Bezplatná poradna při exekuci

Exekutorská komora ČR spustila projekt „BEZPLATNÉ PORADNY V EXEKUCI“. Reaguje tak na očekávaný nárůst počtu exekucí v době hospodářské krize, ale i na omezené možnosti veřejnosti získat v tomto ohledu bezplatnou, a přitom kvalifikovanou právní pomoc.

Bezplatné poradny jsou určeny nejen dlužníkům (povinným), kteří čelí exekuci, ale i jejich příbuzným či blízkým, tedy všem, kterých se exekuční řízení může nějakým způsobem dotknout.  Poradenství  zajišťují přímo soudní exekutoři, případně další kvalifikovaní zaměstnanci exekutorských úřadů - právníci, kteří se s danou problematikou setkávají při své každodenní práci.

Hlavním smyslem otevření bezplatných poraden byla snaha zvýšit informovanost veřejnosti a tím předejít konfliktním situacím v exekučním řízení. Praxe totiž ukazuje, že naprostá většina nedorozumění, případně stížností na exekutory, pramení právě z nedostatku informací o exekučním procesu.

„Ti, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit právní pomoc advokáta, budou mít příležitost získat všechny potřebné informace o tom, jak exekuce probíhá, kdo má v exekučním řízení jaká práva, proč exekutor v daném případě postupuje právě takovým způsobem a jaké jsou možné postupy při řešení exekuce. To vše laicky pochopitelnou formou,“

V první fázi projektu jsou otevřeny dvě bezplatné „exekutorské poradny“, a to v Praze a v Brně. Veřejnosti jsou k dispozici vždy jednou týdně ve středu.

Bezplatná poradna v Praze nabízí své služby v prostorách SOS centra Diakonie ČCE-SKP, Belgická 22, Praha 2, a to každou středu od 9:00 do 13:00 hod.

Bezplatná poradna v Brno nabízí své služby v prostorách Exekutorské komory ČR na adrese: Husova 8, Brno, každou středu od 10:00 do 16:00 hod.
 

(Na schůzku je možné se dostavit i bez objednání, nicméně přednost budou mít objednaní klienti)                                                                                                                                   

Exekutorská komora ČR je v případě zájmu veřejnosti připravena otevřít bezplatné poradny i v dalších regionech.

 

Zdroj: Exekutorská komora Č.R.

 

 

Taktéž lze využít institut tzv. OSOBNÍHO BANKROTU

 

Stáhnout formulář: Návrh na povolení oddlužení


Soubor typu PDF pro tisk a ruční vyplnění - ZDE

Pokyny k vyplnění - ZDE

Předvyplněné vzory - ZDETabulka obsahuje formuláře podání ve formátech pdf pro vyplňování pomocí programu Adobe Reader, který si můžete stáhnout - ZDE.
 

 

V případě zájmu o naše služby nás neváhejte kdykoliv informovat telefonicky nebo emailem.

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zřeknutí se právní odpovědnosti

Tyto web stránky neposkytují právní rady a tudíž nemohou být za takové považovány. Přestože se v maximální míře snažíme o přesnost a úplnost poskytnutých informací, nepřebíráme jakoukoli právní zodpovědnost za jakékoli prohlášení, které je na nich prezentováno. Naše společnost neposkytuje právní služby. V případě, že jsou v rámci naší činnosti našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby oprávněné tyto služby nabízet (notáři, advokáti).